Nabízené služby

Nabízíme a poskytujeme kompletní geodetické služby:

Katastr nemovitostí

 • Geometrické plány – vyznačení budovy, rozdělení pozemku a změnu hranic, věcné břemeno, zpřesnění hranic
 • Vytyčování hranic pozemků

Inženýrská a stavební geodézie

Rodinné domy a obdobné jednoduché stavby

 • Mapové podklady pro projekty rodinných domů (polohopis a výškopis)
 • Vytyčení stavby rodinného domu – vyznačení půdorysu budoucí stavby v terénu
 • Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zaměření a geodetická dokumentace přípojek inženýrských sítí k rodinným domům nebo jiným budovám – vodovodní, kanalizační, plynové, elektrické přípojky

Investiční výstavba

 • Vytyčovací sítě staveb a jiné účelové geodetické sítě
 • Mapové podklady pro projekty staveb a terénních úprav (polohopis a výškopis)
 • Vytyčení objektů staveb a vytyčení terénních úprav
 • Kontrolní měření objektů staveb a terénních úprav
 • Geodetická dokumentace skutečného provedení staveb
 • Zaměření a geodetická dokumentace inženýrských sítí
 • Určení kubatury hmoty (skládek, projektovaných náspů a výkopů apod.)

Mapy a mapové podklady pro projekty

Tematické mapy pro správu území

 • Základní mapy závodů
 • Tematické mapy měst a obcí
 • Tematické mapy průmyslových areálů (areály velkoskladů, prodejní areály, výstavní areály apod.)
 • Tematické mapy parkových úprav pro dendrologické průzkumy a projekty

Speciální geodézie

 • Geodetické činnosti podle zvláštních požadavků zákazníka

GIS – geografický informační systém

 • Pasporty (místní komunikace, veřejné osvětlení, hřbitovy, mobiliáře, …)

DTM – digitální technická mapa

 • Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby) dokončené stavby nebo technologického zařízení vyhotovené v souladu s §5 a ve struktuře dle příloh č.3 a 4 vyhlášky č.393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhlášky DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu (JVF) dle § 6 vyhlášky DTM